UPGRADING – STILBAAI ROAD FROM N2

Tenders are in the process to be adjudicated and it is expected that the contract will be awarded in November 2015. Construction will commence immediately after the January 2016 school holidays. The contract period is 23 months.

HAWELOSES/BOSLAPERS/BEDELAARS/
SMOUSE
Na aanleiding van die veradering wat plaasgevind het wil ons graag die volgende onder u aandag bring:
Moet onder GEEN omstandighede enige geld, kos of klere aan hierdie persone gee nie. Tot tyd en wyl ander reëlings gefinaliseer is, stel ons graag die volgende voor:
· Indien hul kos vra, verwys hulle na Badisa. Hul kantoor is agter die NG Kerk.
· Indien hulle geld vra vir vervoer na Riversdal of waarheen ookal, verwys hul na die plaaslike SAPD kantoor. Hulle dra kennis van geleenthede uit die dorp uit.
· Indien u wel donasies wil maak, kan u dit by Badisa gaan inhandig.
· Indien u onder enige omstandighede ge-intimideerd voel, skakel onverwyld die SAPD by 028 754 6100.
Smouse mag slegs in afgebakende gebiede handel dryf. U moet asseblief onder geen omstandighede enige smouse ondersteun wat van deur tot deur gaan nie.
Moet asseblief nie instansies van buite die dorp ondersteun wat van deur tot deur beweeg met kollekte lyste nie. Ondersteun eerder plaaslik.
Hierdie boodskap moet asseblief so wyd as moontlik gekommunikeer word.
Following the meeting that took place regarding the matter, we would like to bring the following to your attention:
Under NO circumstances any money food or clothes must be given to these people. Until such time that other arrangements have been finalized, we suggest the following:
· If they ask for food, refer them to Badisa. Their office is behind the NG Church.
· If they ask for money for transport to Riversdale or where ever, refer them to the local police station. They have knowledge of lifts out of town.
· If you wish to make donations, please submit them to Badisa.
· If you feel under any circumstances intimidated, call the police immediately on 028 754 6100.
Vendors should only trade within demarcated areas. You must under no circumstances support any of them going from door to door.
Please do not support institutions from outside our area who goes around with collection forms for what so ever good case. Kindly inform them that we support locally.

This message must be communicated as widely as possible. Ë

Print Friendly, PDF & Email