Persoonlike Higiëne en Voedselveiligheid Veldtog

Eden Distriksmunisipaliteit se Munisipale Gesondheidsafdeling in Hessequa het op 17 Oktober 2015 ‘n suksesvolle Persoonlike Higiëne en Voedselveiligheid opleidingsessie aangebied. Die program was aangebied in samewerking met die Albertinia Informele Voedselhanteerders gemeenskap, waarby een en twintig (21) gemeenskapslede teenwoordig was.

Die doel van die opleiding was om die gemeenskap bewus te maak van persoonlike higiëne en die veilige hantering van voedsel, asook die uitreiking van ‘n Geskiktheidsertifikaat en die proses wat gevolg word om die sertifikaat uit te reik, ingevolge die Regulasie met betrekking tot Algemene Higiëne vereistes vir Voedselpersele en die Vervoer van Voedsel R 962 van 23 November 2012.
Persoonlike en Veilige hantering van Voedsel sluit in:
Risiko’s waaraan voedsel blootgestel word as gevolg van onhigiëniese werkspraktyke;
Voedselvergiftiging;
Vyf (5) sleutels tot veiliger voedsel;
Belangrikheid van skoon hande; en
Slegte en goeie gewoontes op ‘n voedselperseel.
Geskiktheidsertifikaat proses

Ingevolge Regulasie 962, mag niemand voedsel hanteer of toelaat dat voedsel hanteer word, op ‘n voedselperseel wat nie oor ‘n Geskiktheidsertifikaat beskik nie. Dit wil sê, indien voedsel voorberei en/of hanteer word vir die doel om te verkoop, moet so ‘n eienaar/bestuurder aansoek doen vir ‘n Geskiktheidsertifikaat by die Distriksmunisipaliteit – in hierdie geval Eden Distriksmunisipaliteit.

Indien ‘n voedselperseel sonder die nodige Geskiktheidsertifkaat bedryf word, word dit as onwettig beskou en kan dit lei tot geregtelike stappe wat kitsboetes kan insluit.
Proses van aansoek:
Die eienaar/bestuurder van ‘n voedselperseel, hetsy formeel of informeel, moet aansoek doen by die Eden Distriksmunisipaliteit se Munisipale Gesondheidsafdeling.

‘n Aansoekvorm sal voorsien word waarna dit voltooi word en ingehandig word met die betalingsbewys. ‘n Bedrag van R155.00 is betaalbaar vir die sertifikaat:
Adres van inhandiging:
Eden Distriksmunisipaliteit
Mitchellstraat 23
Riversdal
6670
Na afloop van bogenoemde proses, sal ‘n inspeksie deur ‘n Omgewingsgesondheidspraktisyn uitgevoer word en indien alle vereistes nagekom is, sal die Geskiktheidsertifikaat uitgereik word.
Vir enige navrae rakende die aansoek vir die uitreiking van ‘n Geskiktheidsertifikaat of opleidingsessies, kan mnre Haemish Herwels of Marchelles Hurling by 028 713 2438 gekontak word.

-www.thegremlin.co.za

Print Friendly, PDF & Email