AANPASSINGS IN VEEBOERDERY | ADAPTATIONS IN STOCK FARMING

Dr Derick Swart was Programbestuurder by die Landbounavorsingsraad se Instituut Dierevoeding en –produksie by Grootfontein Diere-ontwikkelings Instituut, Middelburg, Oos-Kaap.

Hy was betrokke by navorsing op kleinvee boerdery, en praat met ons oor aanpassings in boerdery praktyke. Toegang gratis – almal is welkom.

U3A Stilbaai verbeter die lewenskwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, en bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.

Vir meer inligting oor U3A, besoek ons webtuiste: www.u3astilbaai.org

U3A
Maandag, 29 Mei 2017
09h00 vir 09h30
Die Waenhuis, Jagersbosch

 

 
Dr Derick Swart was Programme Manager of the Animal Production Institute of the Agricultural Research Council at Grootfontein Agricultural Development Institute, Middelburg, Eastern Cape.

He was involved in research on small-stock farming, and talks to us about adaptations in farming methods.Admission is free – all are welcome.

U3A Stilbaai improves the quality of life of people of mature age, especially retirees, and encourages the maintenance of intellectual capacity through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.

For more information about U3A, visit our website: www.u3astilbaai.org

U3A
Monday, 29 May 2017
09h00 for 09h30
Die Waenhuis, Jagersbosch

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply